Location: Ukraine, Kyiv

Size: 8000 sqm

Year: 2016

ACHIEVED:

Design Team: Natalia Shchyra, Victoria Oskilko, Maksym Parokonnyi, Anna Kaplonska, Svetlana Mazurenko, Dmitry Kozinenko, Alex Pedko
Graphic Design: Illya Nepravda, Pavel Velichko 
Photos: Alex Pedko

MORE OFFICE PROJECTS

96 Kensington High Street, W8 4SG, London UK

i@omo.london