Location: Ukraine, Kyiv

Size: 8000 sqm

Year: 2016

ACHIEVED:

PRESENCE

THE PEOPLE

Design Team: Victoria Oskilko, Natalia Shchyra, Maksym Parokonnyi, Anna Kaplonska, Svetlana Mazurenko, Dmitry Kozinenko, Alex Pedko
Graphic Design: Illya Nepravda, Pavel Velichko 
Photos: Alex Pedko

i@omo.london