Location: Ukraine, Berezivka

Size: 1650 sqm

Year: 2010

ACHIEVED:

PRESENCE

THE PEOPLE

Design Team: Victoria Oskilko, Natalia Shchyra, Konstantin Kashchuk, Dmitry Kozinenko 
Photos: Alex Pedko

i@omo.london