Location: Ukraine, Kyiv

Size: -- sqm

Year: 2014

ACHIEVED:

PRESENCE

THE PEOPLE

Design Team: Natalia Shchyra, Victoria Oskilko, Konstantin Kashchuk, Dmitry Kozinenko 
Photos: Andriy Avdeenko

i@omo.london