Location: Ukraine, Kyiv

Size: 60 sqm

Year: 2016

ACHIEVED:

PRESENCE

THE PEOPLE

Design Team: Victoria Oskilko, Natalia Shchyra, Konstantin Kashchuk, Dmitry Kozinenko 
Photos: Andriy Avdeenko

i@omo.london