Location: Ukraine, Kyiv

Size: 300 sqm

Year: 2016

ACHIEVED:

PRESENCE

THE PEOPLE

Team: Natalia Shchyra, Victoria Oskilko, Aleksandra Tereshchenko, Maksym Parokonnyi 
Photos: Andrey Avdeenko

i@omo.london