Location: Ukraine, Kyiv

Size: -- sqm

Year: 2015

ACHIEVED:

PRESENCE

THE PEOPLE

Design Team: Victoria Oskilko, Natalia Shchyra, Konstantin Kashchuk, Dmitry Kozinenko 
Photos: Alex Pedko

i@omo.london