Location: Ukraine, Kyiv

Size: 300 sqm

Year: 2015

ACHIEVED:

PRESENCE

Design Team: Victoria Oskilko, Natalia Shchyra, Konstantin Kashchuk, Anna Kaplonska, Dmitry Kozinenko
Graphic Design: Illya Nepravda 
Photos: Alex Pedko

MORE SPORT PROJECTS

96 Kensington High Street, W8 4SG, London UK

i@omo.london