Location: Ukraine, Kyiv

Size: 1500 sqm

Year: 2010

ACHIEVED:

PRESENCE

THE PEOPLE

Design Team: Victoria Oskilko, Natalia Shchyra, Maksym Parokonnyi

i@omo.london